© 2013 Správa stránky: EasyTech, s.r.o.

 
 
 

 

Podmienky prijatia Žiadosť Pokyny na vypísanie žiadosti  

Zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 15.5.2019

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok k začiatku šk. roka 2019/2020

Poznámka:
Naša MŠ sa vo zvýšenej miere venuje:

  1. športu v predškolskej triede, v prípade nadania dieťaťa aj skôr
  2. angličtine od 3 rokov

a preto zvážte výber materskej školy. Samozrejme, uvedené aktivity nie sú povinné a nezáujem o ne neovplyvní prijatie dieťaťa do našej MŠ.